Eesti Õpilasesinduste Liit | Koalitsioonileping õpilaste silmade läbi
1874
post-template-default,single,single-post,postid-1874,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Koalitsioonileping õpilaste silmade läbi

Koalitsioonileping õpilaste silmade läbi

Koalitsioonilepingu haridus- ja teaduspoliitika peatükis on positiivseid punkte ja palju äratundmisrõõmu õpilaskonna vaatenurgast vaadates. Rõõm on lugeda ja vaadata, et õpilaste häält kuulatakse. Hariduses peab olema eelkõige fookus õppija arengul ning õpilane ja tema vajadused, huvid, oskused ja võimed on peavad olema iga  hariduspoliitilise otsuse keskmeks ja lähtekohaks, kirjutab Õpilasliidu avaliku poliitika juht Dauri Paškovski.

Esimese asjana jääb kohe silma lasteaiakasvatajate ja õpetajate jõuline palgatõusu poliitika, mis väljendub selles, et uus valitsusliit plaanib motiveerida omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel kooliõpetajate palga alammäärani. Ühtlasi lubatakse tõsta õpetajate keskmist palka 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest palgast.

Õpetajate palga küsimus on kahtlemata intrigeeriv teema veel tänagi, ning kutsub esile palju emotsioone ja tihti reageeritakse sellele teemale väga tundlikult. On inimesi, kes arvavad, et õpetajate palk on väike ning ei motiveeri ja teisalt on seisukohti, mis ei näe seda enam kui aktuaalset probleemi, millele peaks liigselt aega pühendama. Kahtlemata on õpetajaamet austus- ja tänuväärne ning lisaks missioonitundele ja kutsumusele on palk väga oluline punkt seejuures, kuidas saada noori õppima õpetajaks. Naisõpetajate osakaal on täna Eesti haridussüsteemis väga suur ning meesõpetajaid koolidest täna ei väga ei leia. Loodetavasti on plaanitav õpetajate palgatõus just selle probleemi lahendajaks ning motivatsiooniks meesterahvastele ning lisaks lahendab ka tugispetsialistide probleemi, mida uus valitsusliit on lubanud.  Õpilasliit seisab kindlalt selle eest, et kõige enam tuleks tähelepanu pöörata sellele, et õpilastele oleks tagatud vajalike tugiteenuste (sh pikapäevarühmad, õpilaskodud, transport, tasuta õppevahendid ja ­-materjalid) ning huvitegevuse hea kvaliteet ja võrdne kättesaadavus.


Lisaks jätkusuutliku erakoolide rahastamise kava 2020+ väljatöötamisele lubadus jätkata riigigümnaasiumite arendamist, gümnaasiumivõrgustiku korrastamist ning
ka pärast 2023. aastat gümnaasiumite pidamist omavalitsuste poolt ning see, et tagatakse
maakonnakeskustest kaugemal asuvate maagümnaasiumite kõrgem rahastus on õpilaste seisukohalt vägagi positiivne uudis. Äärmiselt oluline on tagada piirkonniti võrdväärne ligipääs kooliharidusele ning seejuures tuleb transpordi- ja koolivõrk kujundada selliseks, mis võimaldab igal õpilasel omandada üldharidust elukohast olenemata.

Praegu nähakse riigieelarves ette toetus koolilõuna kulude katmiseks munitsipaal- ja erakoolis statsionaarses õppes põhiharidust omandavatele õpilastele. Uue Valitsusliidu lubadus tõsta koolitoidu toetus 1 euroni ning sätestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat on väga tervitatav, kui selle all mõeldakse ka gümnasiste.

Eelmisel aastal Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt ellu kutsutud projekt Salliv Kool, mille põhiliseks eesmärgiks on  koolikiusamise vähendamine ning noorte teadlikkuse tõstmine koolikiusamine probleemist, tuleb ka sel aastal ning kindlasti lisab meie algatusele kindlust ja tuge lubadus tõhustada ja rahastada koolikiusamise vastaseid tegevusi.

Koalitsioonileppe punkt punkt laiendada IT-õppe võimalusi erinevatel haridustasemetel on väga oluline ning vajalik arvestades, et Eesti on võtnud tulenevalt “Elukestva õppe strateegiast” eesmärgiks viia elukestvas õppes läbi digipööre, millega soovitakse õppimisel ja õpetamisel rakendada kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskuseid ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule.  

Hariduspoliitiliselt on oluline karjääriõppe ja -nõustamise kättesaadavuse suurendamine üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes, eriti just põhikooli ning gümnaasiumi viimaste klasside õpilaste seas, eriti kui uue valitsuse plaan on tagada nüüdsest kõikidele noortele keskharidus või kutsekvalifikatsioon. Samuti on noortele on vaja anda võimalus omandada väärtuslikke kogemusi erinevates eluvaldkondades, mis vähendaks võimalikke riske tulevikus.

Selle eesmärgi elluviimiseks jätkatakse kutsehariduse lõpetajate oskuste kooskõlla viimist tööturu vajadustega, minnakse üle väljundipõhistele õppekavadele, laiendatakse praktikavõimalusi ja suurendatakse tööandjate osalust õppekavade sisu ja tulemuste kujundamisel, kuid seda kõike tuleks teha täpselt samuti ka gümnaasiumilõpetajate seas.
Väga positiivne on lugeda, et uus valitsus lubab motiveerida tööandjaid palkama noori spetsialiste. Noored on investeering tulevikku. Töökogemus on midagi sellist, mida ei saa koolis õppida, kuid töö tegemiseks vajalikke teadmisi saab just koolist.  Noorte sisenemist tööturule raskendab töökogemuse puudumine. Ennekõike jääb vajaka oskustest ja teadmistest, mis omandatakse mitteformaalse ja informaalse haridusega. Siinkohal julgustan tööandjaid noorte näol nö riskima ja värbama õpihimulisi ja avatud mõtlemisega noori inimesi, kelle näol lõppkokkuvõttes on võita tegelikult väga palju, kui kaotada.

Koalitsioonilepingu haridus- ja teaduspoliitika punktid

 • Motiveerime omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel kooliõpetajate palga alammäärani.
 • Seame riiklikuks prioriteediks lasteaias eesti keele õppe kvaliteedi tõusu, tagades selleks vajalikud õppevahendid ja lasteaiaõpetajate täiendkoolituse.
 • Tõstame õpetajate keskmise palga 2019. aastaks 120%-ni Eesti keskmisest palgast.
 • Suurendame tugispetsialistide toetust kohalikele omavalitsustele, et tõsta lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavust.
 • Loome võimalused ja üleminekusüsteemi Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumiseks.
 • Tõstame koolitoidu toetuse 1 euroni ning sätestame põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolipidajale kohustuse pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav.
 • Tõhustame ja rahastame koolikiusamise vastaseid tegevusi.
 • Jätkame riigigümnaasiumite arendamist, gümnaasiumivõrgustiku korrastamist ning lubame ka pärast 2023. aastat gümnaasiumite pidamist omavalitsuste poolt. Tagame maakonnakeskustest kaugemal asuvate maagümnaasiumite kõrgema rahastuse.
 • Tagame erakoolide tegevustoetuse kohaliku omavalitsuse keskmisel tasemel. Loome jätkusuutliku erakoolide rahastamise kava 2020+.
 • Tagame vähemalt keskhariduse või kutsekvalifikatsiooni omandamise kõigile noortele.
 • Jätkame kutsehariduse lõpetajate oskuste kooskõlla viimist tööturu vajadustega. Selleks
 • jätkame üleminekut väljundipõhistele õppekavadele, laiendame praktikavõimalusi ja suurendame tööandjate osalust õppekavade sisu ja tulemuste kujundamisel
 • Sidustame Töötukassa ja HTM-i tegevused tööturu- ja õpipoisikoolituste pakkumisel.
 • Ühtlustame erinevate asutuste tööturgu toetavad tegevused ja lõpetame dubleerimise.
 • Viime ellu noorte huvitegevuse toetuse kontseptsiooni.
 • Kasvatame noorte võimalusi osaleda tööelus, sh õpilasmalevates, luues täiendavaid motivatsioonimehhanisme tööandjatele ja vähendades noorte töötamisega seotud
 • Motiveerime tööandjaid palkama noori spetsialiste.
 • Laiendame IT-õppe võimalusi erinevatel haridustasemetel.
 • Seame eesmärgiks viia teadus- ja arendustegevuse rahastamise 1 protsendini SKT-st.
 • Peame vajalikuks suurendada erasektori tellimusel või erasektoriga koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse osakaalu. Töötame välja ettepanekud ettevõtete teadus- ja arendustegevuse stimuleerimiseks ja erasektori vahendite suuremaks kaasamiseks.
 • Teaduse rahastamisel lähtume sihist saavutada baasfinantseerimise ja projektipõhise rahastamise tasakaal tasemel 50/50.
 • Teadus- ja arendustegevuseks kvaliteetse järelkasvu tagamiseks tõstame doktorantide stipendiume.